Python Write/Read File

نوشتن روی فایل با پایتون

برای نوشتن روی یک فایل خارجی شما باید پارامتر هایی را به تابع ()open اضافه کنید.

a” برای اضافه (append) کردن محتوا به انتهای فایل.

w” برای نوشتن روی فایل (محتوای قبلی فایل حذف می‌شوند).

python append file

در هنگام استفاده از “w” توجه کنید که محتوای فایل با مقادیر جدید جایگذین می‌شود.

ایجاد فایل جدید

برای ایجاد فایل جدید در پایتون، با استفاده از تابع ()open یکی از متد های زیر را انتخاب کنید.

x” :ایجاد فایل جدید. اگر فایل وجود داشته باشد خطا می‌دهد.

a” برای اضافه کردن مقادیر به فایل. اگر فایل وجود نداشته باشد آن را ایجاد می‌کند.

w” برای نوشتن روی فایل. اگر فایل وجود نداشته باشد آن را ایجاد می‌کند.

 

مثال: ایجاد یک فایل به اسم myfile.txt

f = open("myfile.txt", "x")

نتیجه این برنامه ایجاد یک فایل خالی است.