Python While Loops

حلقه های تکرار در پایتون

پایتون دو دستور برای ساخت حلقه دارد

حلقه while

حلقه for

حلقه while

با استفاده از حلقه while می‌توانیم یک دستور را تا زمانی که یک شرط درست است تکرار کنیم.

 

مثال: چاپ کردن i تا زمانی که i کوچکتر از 6 است.

i = 1
while i < 6:
  print(i)
  i += 1

دستور breake

با استفاده از دستور breake می‌توانید از حلقه while خارج شوید حتی اگر شرط حلقه همچنان درست باشد.

 

مثال: خروج از حلقه وقتی i = 3 شد.

i = 1
while i < 6:
  print(i)
  if i == 3:
    break
  i += 1

دستور continue

با استفاده از دستور continue می‌توان عملکر حلقه در تکرار فعلی را متوقف کرد و از تکرار بعدی ادامه داد.

 

مثال: متوقف کردن حلقه در i = 3 و ادامه دادن بعد از آن

i = 0
while i < 6:
  i += 1
  if i == 3:
    continue
  print(i)