Python Tuple Methods

پایتون دو متد از پیش ساخته شده برای استفاده از Tuple ها دارد.

توضیح Method
تعداد تکرار های یک آیتم مشخص را بر می‌گرداند
()count
جستجو برای پیدا کردن جایگاه یک ایتم خاص
()index