Python Strings

String Leterals

در پایتون رشته ها یا String درون نقل قول(‘ ‘) یا نقل و قول دوبل (” “) قرار می گیرد.

برای مثال ‘hello’ همانند “hello” است و تفاوتی ندارد.

می توانیم رشته ها را با استفاده از تابع  print نمایش دهیم: (“print(“hello

در پایتون نیز همانند زبان های برنامه نویسی محبوب دیگر رشته ها به صورت آرایه ای از بایت ها هستند که به صورت کاراکتر های unicode نشان داده می‌شوند.

با این حال باید به این موضوع توجه کنیم که پایتون داده کارکتری ندارد و یک کاراکتر درواقع یک رشته به طول 1 است. برای دسترسی به عناصر رشته از براکت [ ] استفاده می شود.

مـثال:

کاراکتر را در موقعیت 1 قرار می دهیم(یادمون باشه اولین کاراکتر در موقعیت صفر است) :

a = "Hello, World!"
print(a[1])

مثال:

گرفتن زیر رشته از موقعیت 2 تا موقعیت 5 (خود موقعیت 5 را شامل نمی شود).

b = "Hello, World!"
print(b[2:5])

مثال:

متد ( )len طول رشته را بر می گرداند:

a = "Hello, World!"
print(len(a))

مـثال:

متد ( )lower رشنه را به صورت حروف کوچک باز می گرداند.

a = "Hello, World!"
print(a.lower())

مثال:

متد ( )upper  رشته را به صورت حروف بزرگ باز می گرداند.

a = "Hello, World!"
print(a.upper())

مثال:

متد ( )replace یک رشته را جایگزین رشته دیگر می‌کند.

a = "Hello, World!"
print(a.replace("H""J"))

مثال:

متد ( )split اگر رشته قابل جداسازی باشد آن را به زیر رشته های خودش تغسیم می کند.

a = "Hello, World!"
print(a.split(",")) # returns ['Hello', ' World!']

Command-line String Input

پایتون برای دریافت ورودی از خط فرمان اجازه می دهد. یعنی می توانیم از کاربر درخواست ورودی کینم.

برای مثال دریافت نام کاربری از کاربر را می بینیم سپس با استفاده از دستور ( )input, برنامه نام را روی صفحه چاپ می کند:  

مثال:

demo_string_input.py

print("Enter your name:")
x = input()
print("Hello, ", x)

این فایل را از به عنوان demo_string_input ذخیره می کنیم سپس از طریق خط فرمان بارگذاری می کنیم:

                                                                              C:\Users\Your Name>python demo_string_input.py

برنامه ما کاربر را برای یک رشته فراخوانی می کند:

                                                                                                                              :Enter your name

اکنون کاربر نام را وارد می کند:

                                                                                                                                               Linus

سپس برنامه آن را با یک پیام کوچک روی صفحه نمایش چاپ می کند:

                                                                                                                                      Hello, Linus