Python String Methods

پایتون تعدادی متد از پیش ساخته شده جهت کار کردن با String ها دارد.

توضیح Method
اولین کاراکتر رشته را با حروف بزرگ می‌نویسد
()capitalize
رشته را با حروف کوچک می‌نویسد
()casefold
مرکز رشته را در جایگاه مورد نظر تنظیم می‌کند
()center
تعداد تکرار های یک رشته را درون یک رشته خاص مشخص می‌کند
()count
رشته را بر اساس یک کدگذاری مشخص کد می‌کند.(پیشفرض UTF-8)
()encode
True برمی‌گرداند اگر رشته با مقدار مشخص شده ای تمام شده باشد
()endswith
اندازه کاراکتر tab را مشخص می‌کند
()expandtabs
اندیس شروع یک زیر رشته را درون رشته اصلی می‌دهد (در صورت عدم وجود 1- می‌دهد)
()find
اندیس شروع یک زیر رشته را درون رشته اصلی می‌دهد (در صورت عدم وجود خطا می‌دهد)
()index
True بر می‌گرداند اگر محتوای یک رشته فقط شامل اعداد و حروف باشد
()isalnum
True بر می‌گرداند اگر تمام کاراکتر های موجود در رشته حروف الفبا باشند
()isalpha
True بر می‌گرداند اگر تمام کاراکتر های موجود در رشته دسیمال باشند
()isdecimal
True بر می‌گرداند اگر تمام کاراکتر های موجود در رشته عدد باشند
()isdigit
True بر می‌گرداند اگر رشته یک نام معتبر پایتونی باشد
()isidentifier
True بر می‌گرداند اگر تمام کاراکتر های یک رشته حروف کوچک باشند
()islower
True بر می‌گرداند اگر تمام حروف یک رشته اعداد باشد
()isnumeric
True برمی‌گرداند اگر تمام کاراکتر های موجود در رشته قابل چاپ باشند
()isprintable
True بر می‌گردان اگر تمام کاراکتر های یک رشته فضای خالی باشد
()isspace
True بر می‌گرداند اگر رشته مورد نظر یک سربرگ باشد (حرف اول هر کلمه بزرگ باشد)
()istitle
True بر می‌گرداند اگر تمام کاراکتر های یک رشته حروف بزرگ باشد
()isupper
یک رشته را به انتهای یک رشته یا رشته های موجود در یک ساختار قابل شمارش اضافه می‌کند
()join
رشته را از سمت چپ تراز می‌کند
()ljust
تمام کاراکتر های یک رشته را به حروف کوچک تبدیل می‌کند
()lower
کاراکتر یا کاراکتر های مشخص شده را از سمت چپ رشته حذف می‌کند (در صورت خالی گذاشتن پارامتر فقط فضاهای خالی را از سمت چپ رشته حذف می‌کند)
()lstrip
از زیر رشته موجود در یک رشته تاپل می‌سازد شامل محتوای قبل از زیر رشته خود زیر رشته محتوای بعد از زیر رشته
()partition
یک رشته را جایگزین رشته دیگر می‌کند
()replace
شماره اندیس یک رشته درون رشته دیگر را بر می‌گرداند (اگر بیش از یکی موجود بود آخری را بر می‌گرداند اگر موجود نبود 1- بر می‌گرداند)
()rfind
شماره اندیس یک رشته درون رشته دیگر را بر می‌گرداند (اگر بیش از یکی موجود بود آخری را بر می‌گرداند و اگر موجود نبود خطا می‌دهد)
()rindex
رشته را نسبت به سمت راست تراز می‌کند
()rjust
از زیر رشته موجود در یک رشته تاپل می‌سازد شامل محتوای قبل از زیر رشته خود زیر رشته و محتوای بعد از زیر رشته
()rpartition
رشته را از مکان های وجود یک کاراکتر خاص تکه تکه می‌کند و دورن لیست قرار می‌دهد.
()rsplit
کاراکتر های مورد نظر را از سمت راست رشته مورد نظر حذف می‌کند
()rstrip
رشته را در مکان کاراکتری خاص می‌شکند و دورن لیست قرار می‌دهد
()split
رشته را از جایی که یک خط جدیدی ایجاد می‌شود می‌شکند و دورن لیست قرار می‌دهد
()splitlines
True بر می‌گرداند اگر رشته با مقدار مشخص شده شروع شده باشد
()startswith
کاراکتر های مشخص شده را از ابتدا و انتهای رشته حذف می‌کند
()strip
تمام حروف کوچک رشته را به حروف بزرگ و حروف بزرگ را به حروف کوچک تبدیل می‌کند
()swapcase
اولین کاراکتر هر کلمه را به حروف بزرگ تغییر می‌دهد
()title
تمام رشته را به حروف بزرگ تبدیل می‌کند
()upper
در سمت چپ رشته 0 قرار می‌دهد. یک عدد که مقدار آن طول رشته + تعدا 0 هایی که می‌خواهید را می‌گیرد اگر تعداد خواسته شده از طول رشته کمتر باشد چیزی قرار نمیدهد
()zfill