Python Sets

Set

set مجموعه ای بینظم و بدونه اندیس در پایتون است که داخل {} نوشته می شود.

مثال:

:Create a Set

thisset = {"apple""banana""cherry"}
print(thisset)

نکته: Set ها مجموعه های بی نظمی هستند بنابراین آیتم ها به صورت تصادفی در آن ظاهر می شوند.

Access Item

ما نمی توانیم به آیتم های درون یک set با استفاده از یک اشاره گر (اندیس) دسترسی پیدا کنیم, چون set  ها مجموعه های بی نظمی هستند و آیتم ها دارای اندیس نیستند.

اما ما می توانید با استفاده از حلقه for  درون آن ها پیمایش کنیم, یا اگر یک مقدار مشخص در مجموعه وجود دارد از in استفاده کنید.

مثال:

:Loop through the set, and print the values

thisset = {"apple""banana""cherry"}

for in thisset:
  print(x)

مثال:

:Check if “banana” is present in the set

thisset = {"apple""banana""cherry"}

print("banana" in thisset)

Change Item

زمانی که یک set ایجاد می شود شما نمی توانید آیتم های آن را حذف کنید اما می توانید آیتم های جدید به آن اضافه کنید.

Ad Items

برای اضافه کردن یک آیتم به Set از متد ( )Add استفاده می کنیم.

برای اضافه کردن بیش از یک آیتم به Set از متد ( )update استفاده می کنیم.

مثال:

 :Add an item to a set, using the add( ) method

thisset = {"apple""banana""cherry"}

thisset.add("orange")

print(thisset)

مثال:

:Add multiple items to a set, using the update( ) method

thisset = {"apple""banana""cherry"}

thisset.update(["orange""mango""grapes"])

print(thisset)

Get The length of a set

برای تعیین تعداد آیتم های یک set از متد ( )len استفاده می کنیم.

مثال:

:Get the number of items in a set

thisset = {"apple""banana""cherry"}

print(len(thisset))

Remove Item

برای حذف یک آیتم در set از متد ( )remove یا ( )discard استفاده می کنیم.

مثال:

:Remove “banana” by using the remove( ) method

thisset = {"apple""banana""cherry"}

thisset.remove("banana")

print(thisset)

نکته: اگر آیتمی برای حذف  وجود نداشته باشد هنگام اجرا ()remove پیام error نمایش داده می شود.

مثال:

:Remove “banana” by using the discart method

thisset = {"apple""banana""cherry"}

thisset.discard("banana")

print(thisset)

نکته: اگر آیتمی برای حذف وجود نداشته باشد ()discard پیامی برای error نشان نخواهد داد.

همچنین ما می توانیم از متد ( )pop برای حذف یک آیتم استفاده کنیم اما باید به یاد داشته باشیم این روش فقط آخرین آیتم را حذف می کند و همانطور که می دانیم set ها مجموعه های بی نظمی هستند و نمی توان مطمئن بود کدام آیتم حذف می شود.

آیتمی که اجرای متد ()pop باز می گرداند آیتم حذف شده است.

مثال:

:Remove the last item by using the pop( ) method

thisset = {"apple""banana""cherry"}

x = thisset.pop()

print(x)

print(thisset)

نکته: همانطور که می دانیم set ها مجموعه های بی نظمی هستند بنابراین وقتی از متد ( )pop استفاده می کنیم نمی تونیم مطمئن باشیم کدام آیتم حذف می شود.

مثال:

:The chear( ) method empties the set

thisset = {"apple""banana""cherry"}

thisset.clear()

print(thisset)

مثال:

:the del( ) keyword will delete the set completely

thisset = {"apple""banana""cherry"}

del thisset

print(thisset)

The set( ) constructor

همچنین این امکان وجود دارد تا از تابع سازنده ( )set برای ساخت set استفاده کرد.

مثال:

Using the set() constructor to make a set

thisset = set(("apple""banana""cherry")) # note the double round-brackets
print(thisset)

ُSet Methods

پایتون مجموعه ای از متد های از پیش ساخته شده برای set ها دارد که می توانید از آن برای ساختن و کار کردن با set ها استفاده کنید.