Python Set Methods

پایتون متد های از پیش تعریف شده ای برای کار کردن با set ها دارد.

توضیحات Method
اضافه کردن المنت به مجموعه
()add
پاک کردن تمام المنت ها از مجموعه
()clear
برگرداندن یک کپی از مجموعه
()copy
برگرداندن یک مجموعه شامل ایتم های متفاوت موجود در دو یا چند مجموعه
()difference
یک مجموعه شامل ایتم های غیر مشابه موجود در دو مجموعه
()difference_update
حذف یک ایتم مشخص
()discard
برگرداندن یک مجموعه شامل اعضای مشترک دو مجموعه
()intersection
حذف تمام ایتم های مجموعه اول که در دیگر مجموعه ها نیست
()intersection_update
آیا دو مجموعه ایتم های متفاوتی دارند یا نه؟
()isdisjoint
آیا مجموعه دیگری شامل اعضای مجموعه فعلی می‌شود (زیر مجموعه)
()issubset
آیا مجموعه فعلی شامل اعضای مجموعه بعدی + چیزهای دیگری است؟
()issuperset
حذف یک المنت از مجموعه
()pop
حذف یک المنت مشخص از مجموعه
()remove
یک مجموعه شامل اعضای غیر مشترک دو مجموعه
()symmetric_difference
پیدا کردن تفاوت های دو مجموعه و اعمال آن به مجموعه اول
()symmetric_difference_update
مجموعه ای شامل تمام عناصر دو مجموعه بدونه تکرار
()union
بروز رسانی مجموعه اول با تمام عناصر دو مجموعه بدونه تکرار
()update