Python Read File

تصور کنید فایلی با محتوای زیر داریم. این فایل باید در همان پوشه ای باشد که فایل برنامه درون آن قرار دارد.

demofile.txt

خواندن محتوای فایل

با استفاده از تابع ()open آن را باز می‌کنیم.

این تابع یک شئ را برمی‌گرداند که متدی به نام ()read برای خواندن محتوای فایل دارد.

f = open("demofile.txt", "r")
print(f.read())

خواندن بخشی از فایل

به طور پیشفرض متد ()read تمام محتوای فایل متنی را می‌خواند اما می‌توان مشخص کرد که چه تعداد کاراکتر را بخواند.

f = open("demofile.txt", "r")
print(f.read(5))

متد ()readline

می‌توان با استفاده از متد ()readline یک خط از فایل را بخوانیم.

f = open("demofile.txt", "r")
print(f.readline())

اگر دوبار از این متد استفاده کنید، دو خط از فایل را می‌خواند.

f = open("demofile.txt", "r")
print(f.readline())
print(f.readline())

با استفاده از حلقه می‌توانید محتوای فایل را خط به خط بخوانید.

f = open("demofile.txt", "r")
for x in f:
  print(x)