Python Operators

عملگر ها برای اجرای عملیات ها روی متغییر ها و مقادیر طراحی شده اند.

عملگر های پایتون به دسته بندی های زیر تقسیم می‌شوند.

 

  • Arithmetic operators    عملگر های ریاضی
  • Assignment operators  عملگر های تخصیص
  • Comparison operators عملگر های مقایسه ای
  • Logical operators         عملگر های منطقی
  • Identity operators       عملگر های سنجشی
  • Membership operators عملگر های عضویت
  • Bitwise operators         عملگر های بیتی

 

عملگر های ریاضی پایتون

عملگر های ریاضی بر روی اعداد و مقادیر عددی به منظور انجام عملیات های ریاضی کاربرد دارند.

Example Name Operator
x + y
جمع
+
x - y
تفریق
-
x * y
ضرب
*
x / y
تقسیم
/
x % y
باقی مانده تقسیم
%
x ** y
توان
**
x // y
خارج قسمت (تقسیم صحیح)
//

اپراتور های تخصیص (Assignment )

اپراتور های تخصیص برای اختصاص دادن مقدار به متغییر ها استفاده می‌شوند.

معادل با مثال Operator
x = 5
x = 5
=
x = x + 3
x += 3
=+
x = x - 3
x -= 3
=-
x = x * 3
x *= 3
=*
x = x / 3
x /= 3
=/
x = x % 3
x %= 3
=%
x = x // 3
x //= 3
=//
x = x ** 3
x **= 3
=**
x = x & 3
x &= 3
=&
x = x | 3
x |= 3
=|
x = x ^ 3
x ^= 3
=^
x = x >> 3
x >>= 3
=<<
x = x << 3
x <<= 3
=>>

اپراتور های مقایسه ای پایتون Comparison

اپراتور های مقایسه ای برای مقایسه دو مقدار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Example Name Operator
x == y
برابری
==
x != y
نا برابری
=!
x > y
بزرگتر
<
x < y
کوچکتر
>
x >= y
بزرگتر یا مساوی
=<
x <= y
کوچکتر یا مساوی
=>

اپراتور های منطقی پایتون Logical

اپراتور های منطقی برای مقایسه در شرط ها (دو یا چند شرط) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Example توضیح Operator
x < 5 and x < 10
True برمی‌گرداند اگر هردو طرف شرط درست باشد
and
x < 5 or x < 4
True بر می‌گرداند اگر یکی از دو طرف یا هردو درست باشد
or
not(x < 5 and x < 10)
نتیجه شرط را برعکس می‌کند
not

عملگر های هویتی پایتون Identity

عملگر های هویتی برای شنجش دو object نه از نظر مقدار بلکه از نظر نوع و یکی بودن و جایگاه یکسان در حافظه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Example توضیح Operator
x is y
True بر می‌گرداند اگر دو متغییر object های مشابه نباشند
is
x is not y
True بر می‌گرداند اگر دو متغییر object های مشابه نباشند
is not

عملگر های عضویت پایتون Membership

عملگر های عضویت برای سنجش این که آیا یک دنباله در یک object وجود دارد یا نه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Example توضیح Operator
x in y
True بر می‌گرداند اگر دنباله x در y object وجود داشته باشد
in
x not in y
True بر می‌گرداند اگر دنباله x در y object وجود نداشته باشد
not in

اپراتور های بیتی پایتون Bitwise

اپراتور های بیتی برای مقایسه اعداد باینری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توضیح Name Operator
خروجی 1 میدهد اگر هر دوبیت ورودی 1 باشند
AND
&
خروجی 1 می‌دهد اگر یکی یا هر دو بیت ورودی 1 باشند
OR
|
خروجی را 1 می‌کند اگر فقط یکی از دو بیت 1 باشد
XOR
^
تمام بیت ها را معکوس می‌کند
NOT
~
تمام بیت ها را با وارد کردن 0 از سمت راست یکی به چپ شیفت می‌دهد و بیت با ارزش را از سمت چپ دور می‌اندازد
شیفت به چپ
>>
همه بیت ها را با کپی کردن با ارزش ترین بیت از سمت چپ (برای حفظ علامت عدد) یکی به سمت راست انتقال می‌دهد و بیت سمت راست را دور می‌اندازد
شیفت به راست با حفظ علامت عدد
<<