Python Numbers

اعداد در پایتون

سه نوع عددی در پایتون وجود دارد:

int •

float •

complex •

نوع متغیر های عددی وقتی تعیین می شوند که به آن ها یک مقدار نسبت دهیم:

x = 1    # int
y = 2.8  # float
z = 1j   # complex

در پایتون برای تعیین نوع هر شئ از دستور ()type استفاده می‌کنیم.

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Int

یک داده صحیح، که می تواند مثبت یا منفی باشد، بدون بخش اعشاری و از نظر طول نامحدود است.

:integers

x = 1
y = 35656222554887711
z = -3255522

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Float

Float, به معنی اعداد اعشاری می‌تواند مثبت، منفی و شامل یک یا تعداد بیشتری اعشار است.

:Float

x = 1.10
y = 1.0
z = -35.59

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

 

همچنین float را می‌توان با استفاده از “e” به صورت نماد علمی برای نشان دادن اعدادی که توانی از 10 هستند استفاده کرد.

:Floats

x = 35e3
y = 12E4
z = -87.7e100

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Complex

اعداد پیچیده  یا مختلط (complex numbers) که با “j” به عنوان بخش موهومی عدد نوشته می‌شوند.

x = 3+5j
y = 5j
z = -5j

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))