MySQL Select

Select From a Table

برای انتخاب از یک جدول MySQL باید از فرمان “SELECT” استفاده کرد.

 

مثال: انتخاب تمام رکورد های جدول customer و نمایش آن.

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="yourusername",
  passwd="yourpassword",
  database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

mycursor.execute("SELECT * FROM customers")

myresult = mycursor.fetchall()

for x in myresult:
  print(x)

نکته: متد ()fetchall تمام رکورد های آخرین اجرا را استخراج می‌کند.

Selecting Columns

برای ایتخراج محتوای یک سطون پس از فرمان “SELECT” نام ستون یا ستون هایی که محتوای آن را می‌خواهید بنویسیو.

 

مثال: انتخاب ستون های name , address از جدول customer

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="yourusername",
  passwd="yourpassword",
  database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

mycursor.execute("SELECT name, address FROM customers")

myresult = mycursor.fetchall()

for x in myresult:
  print(x)

استفاده از متد ()fetchone

اگر فقط به یک ستر از جدول نیاز دارید می‌توانید ار متد ()fetchone استفاده کنید.

متد ()fetchone اولین سطر از نتایج را برمی‌گرداند.

 

مثال: گرفتن اولین سطر از جدول customer

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="yourusername",
  passwd="yourpassword",
  database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

mycursor.execute("SELECT * FROM customers")

myresult = mycursor.fetchone()

print(myresult)