Python Lists

در زبان برنامه نویسی پایتون چهار نوع مجموعه داده وجود دارد:

 list مجموعه ای مرتب و قابل تغیر است که به اعضا اجازه تکرار می دهد.

 Tuple مجموعه ای مرتب و غیر قابل تغیر است که به اعضا اجازه تکرار می دهد.

set مجموعه ای نا مرتب و غیر قابل تغیر است که به اعضا اجازه تکرار نمی دهد.

• Dictionary مجموعه ای نا مرتب و قابل تغیر است به صورت فهرست که به اعضا اجازه تکرار نمی دهد.

در یک مجموعه داده خاص انتخاب نوع مناسب می تواند سبب حفظ معنی آن شود. و این موضوع را می توان به عنوان افزایش کارایی و امنیت نام برد.

List

لیست مجموعه ای مرتب و قابل تغیر است. در پایتون لیست ها به صورت ستون های مربعی نوشته می شود.

مثال:

:Create a List

thislist = ["apple""banana""cherry"]
print(thislist)

Access Items

شما می توانید به عناصر لیست با استفاده از شماره اندیس دسترسی پیدا کنید.

مثال:

:Print the second item of the list

thislist = ["apple""banana""cherry"]
print(thislist[1])

change item value

به منظور جایگذینی و تغییر یک آیتم خاص با چیز دیگر، باید از اندیس استفاده کنیم

مثال:

:Change the second item

thislist = ["apple""banana""cherry"]
thislist[1] = "blackcurrant"
print(thislist)

Loop Through a list

با استفاده از حلقه (Loop) می توانیم به ایتم های موجود در یک لیست به طور متوالی دسترسی پیدا کنیم.

:Print all items in the list, one by one

thislist = ["apple""banana""cherry"]
for x in thislist:
  print(x)

در مورد حلقه ها بیشتر یاد خواهیم گرفت خارج از این بخش در فصل for Loops , while Loops.

check if Items Exists

برای تشخیص موجود بودن یک آیتم خاص در یک لیست از کلمه کلیدی In استفاده میکنیم.

مثال:

:Check if “apple” is present in the list

thislist = ["apple""banana""cherry"]
if "apple" in thislist:
  print("Yes, 'apple' is in the fruits list")

List Length

برای تعیین طول یک لیست (تعداد آیتم های موجود در لیست) از متد ( )len استفاده می کنیم.

مثال:

:Print the number of items in the list

thislist = ["apple""banana""cherry"]
print(len(thislist))

Add Items

برای اضافه کردن یک آیتم به انتهای لیست از متد ( )append استفاده می کنیم.

مثال:

:Using the append() method to append an item

thislist = ["apple""banana""cherry"]
thislist.append("orange")
print(thislist)

برای اضافه کردن یک آیتم در مکانی خاص از متد ( )insert استفاده می کنیم.

مثال:

:Insert an item as the second position

thislist = ["apple""banana""cherry"]
thislist.insert(1"orange")
print(thislist)

Remove Item

روش های مختلفی برای حذف موارد موجود در لیست وجود دارد.

مثال:

:the remove( ) method removes the specified item

thislist = ["apple""banana""cherry"]
thislist.remove("banana")
print(thislist)

مثال:

:the pop( ) method removes the specified index, (or the last item if index is not specified

thislist = ["apple""banana""cherry"]
thislist.pop()
print(thislist)

مثال:

:the del keyword removes the specified index

thislist = ["apple""banana""cherry"]
del thislist[0]
print(thislist)

مثال:

:the del keyword can also delete the list completely

thislist = ["apple""banana""cherry"]
del thislist

مثال:

:the clear method empties the list

thislist = ["apple""banana""cherry"]
thislist.clear()
print(thislist)

The List Constructor

همچنین می توانیم از list( ) constructor (سازنده لیست) برای ایحاد یک لیست استفاده کنیم.

مثال:

:Using the list() constructor to make a List

thislist = list(("apple""banana""cherry")) # note the double round-brackets
print(thislist)

list Methods

مجموعه ای از متد های از پیش ساخته شد در پایتون وجود دارد که می توانیم از آن ها برای کار با لیست ها استفاده کنیم.

List method