Python List/Array Methods

پایتون مجموعه ای از متد های از پیش ساخته شده جهت کار کردن با List ها دارد.

توضیح Method
اضافه کردن موارد به انتهای لیست
()append
پاک کردن تمام موارد از لیست
()clear
یک کپی از لیست بر می‌گرداند
()copy
تعداد تکرار های یک مورد خاص را در لیست بر می‌گرداند
()count
اضافه کردن عناصر یک لیست به انتهای یک لیست دیگر
()extend
شماره اندیس یک عنصر خاص در لیست را بر می‌گرداند
()index
اضافه کردن یک عنصر در جایگاهی خاص از لیست
()insert
حذف یک عنصر از جایگاهی خاص در لیست
()pop
حذف اولین ایتم با مقداری خاص
()remove
معکوس کردن ترتیب لیست
()reverse
مرتب سازی لیست
()sort