Python Keywords

پایتون یک سری کلمات کلیدی دارد که در واقع کلمات رزرو شده هستند و نمی توان از آن ها برای نام متغیرها، نام توابع و … استفاده کرد :

متد توضیحات

and

یک اپراتور منطقی

as

برای ساختن یک alias

assert

برای debug کردن 

break

برای خارج شدن از حلقه

class

برای تعریف یک کلاس

continue

برای ادامه دادن تکرار بعدی از یک حلقه

def

برای تعریف یک تابع

del

برای حذف یک شی

elif

در ساختارهای شرطی استفاده می شود (مانند else if عمل می کند)

else

در ساختارهای شرطی استفاده می شود

except

در صورت بروز خطا چه عملی انجام شود

False

مقدار بولی، نتیجه عملیات مقایسه

finally

یک بلاک از کد که صرف نظر از اینکه خطایی رخ داده است یا خیر اجرا می شود

for

برای ایجاد یک حلقه for

from

برای import کردن قسمت های خاصی از یک ماژول

global

برای تعریف یک متغیر سراسری

if

برای ایجاد یک ساختار شرطی

import

برای import کردن یک ماژول

in

برای بررسی اینکه آیا یک مقدار در یک لیست ، تابع و ... وجود دارد

is

برای بررسی اینکه آیا دو متغیر برابر هستند

lambda

برای ایجاد یک تابع بدون نام

None

یک مقدار null را نمایش می دهد

nonlocal

برای تعریف یک متغیر غیر محلی

not

یک اپراتور منطقی

or

یک اپراتور منطقی

pass

یک اعلان null ، اعلانی که هیچ کاری نمی کند

raise

برای به وجود آوردن یک خطا

return

برای خروج از یک تابع و برگرداندن یک مقدار

True

مقدار بولی، نتیجه عملیات مقایسه

try

برای ایجاد یک ساختار try...except

while

برای ایجاد یک حلقه while

with

برای ساده کردن مدیریت خطا استفاده می شود

yield

برای پایان دادن به یک تابع، یک generator را بر میگرداند