Python For Loops

حلقه for در پایتون

حلقه for برای انجام تکرار هایی با تعداد مشخص یا پیمایش روی یک دنباله مانند (list,  tuple,  dictionary,  set,  string) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با حلقه for می‌توانیم یک مجموعه از دستورالعمل ها را روی هر یک از ایتم های لیست ها دیگشنری ها و …. تکرار کنیم.

 

مثال: چاپ کردن آیتم های یک لیست

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in fruits:
  print(x)

حلقه زدن روی یک رشته

از آنجا که رشته درواقع یک شئ قابل شمارش حوی تعدادی کاراکتر است بنابراین می‌توان روی آن حلقه اجرا کرد.

 

مثال: اجرای حلقه روی کلمه “banana” و چاپ حروف آن.

for x in "banana":
  print(x)

دستور break

با استفاده از دستور break می‌توانیم از حلقه خارج شویم قبل از این که تکرار های حلقه کامل شود.

 

مثال: خروج از حلقه وقتی که x = banana می‌شود.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in fruits:
  print(x)
  if x == "banana":
    break

مثال: خروج از حلقه وقتی که x = banana می‌شود. اما این بار دستور break را قبل از دستور print می‌نویسیم.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in fruits:
  if x == "banana":
    break
  print(x)

دستور continue

با استفاده از دستور continue می‌توانیم تکرار فعلی حلقه را متوفق کنیم یا نادیده بگیریم و از تکرار بعدی ادامه دهیم.

 

مثال: نادیده گرفتن “banana

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in fruits:
  if x == "banana":
    continue
  print(x)

تابع ()range

اگر می‌خواهید یک کد را به تعداد دفعات مشخصی تکرار کنید می‌توانید از تابع ()range استفاده کنید.

تابع ()range یک دنباله از اعداد را بر‌می‌گرداند که به طور پیشفرض از 0 شروع می‌شود و در هربار یکی افزایش می‌یابد (به طور پیشفرض) و در عدد مورد نظر خاتمه می‌یابد(خود عدد مورد نظر را شامل نمی‌شود).

for x in range(6):
  print(x)

تابع ()range به طور پیشفرض از 0 شروع به شمارش می‌کند اما می‌توان شروع شمارش را تغییر داد به شکل (2,6)range به معنی شمارش از 2 تا 6 (شامل خود 6 نمی‌شود)

for x in range(2, 6):
  print(x)

همچنین تابع ()rangeبه طور پیشفرض هربار یک واحد به شمارش اضافه می‌کند می‌توان با اضافه کردن پارامتر سوم گام شمارش را نیز تغییر داد. به شکل (2,30,3)range که یعنی از 2 تا 30 (شامل خود 30 نمی‌شود) هربار 3 واحد افزایش.

for x in range(2, 30, 3):
  print(x)

else در حلقه for

با اضافه کردن بلاک else به حلقه for می‌توانیم کدی را پس از تمام شدن حلقه اجرا کنیم.

 

مثال: اعداد 0 تا 5 را چاپ می‌کنیم و پس از آن پیام تمام شدن حلقه را چاپ می‌کنیم.

for x in range(6):
  print(x)
else:
  print("Finally finished!")

حلقه های تو در تو

به ازای هربار تکرار شدن حلقه خارجی باید همه تکرار های حلقه داخلی انجام شود.

adj = ["red", "big", "tasty"]
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]

for x in adj:
  for y in fruits:
    print(x, y)