Python File Handling

باز کردن فایل در پایتون

کنترل فایل ها یکی از مهم ترین بخش های برنامه های تحت وب است

پایتون توابعی جهت ایجاد، خواندن، به روز رسانی و حذف فایل ها دارد.

مدیریت فایل ها

تابع کلیدی که برای کار کردن با فایل ها در پایتون وجود دارد تابع ()open است.

تابع ()open دو پارامتر اصلی می‌گیرد. “file name” و “file mode

چهار روش مختلف برای باز کردن فایل ها وجود دارد.

 

r” (خواندن) مقدار پیشفرض این تابع است و برای باز کردن فایل به کار می‌رود. (اگر فایل وجود نداشته باشد خطا می‌دهد)

a” باز کردن فایل به منظور اضافه کردن محتوا به آن (append) اگر فایلی وجود نداشته باشد آن را ایجاد می‌کند.

w” (نوشتن) باز کردن فایل به منظور نوشتن در آن (اگر فایل وجود نداشته باشد آن را ایجاد می‌کند)

x” (ایجاد فایل) ایجاد یک فایل مشخص(اگر چنین فایلی از قبل وجود داشته باشد خطا می‌دهد)

همچنین امکان مدیریت فایل ها در دوحالت

t” به معنای فایل txt (مقدار پیشفرض)

b” به معنای binary (مانند تصاویر)

نیز وجود دارد

فرمت نوشتن دستورات این تابع به اشکال زیر است.

باز کردن فایل demofile.txt به منظور خواندن به عنوان یک فایل متنی

f = open("demofile.txt")

این کد را به شکل زیر هم می‌توان نوشت.

f = open("demofile.txt", "rt")

 

r” به معنای خواندن و “t” به معنای فایل متنی است که هر دو این مقادیر پیشفرض این تابع هستند به همین دلیل اگر نوشته نشوند هم اهمیتی ندارد

نکته: مطمعا شوید که فایلی به اسم demofile.txt وجود دارد در غیر این صورت با خطا مواجه خواهید شد.