Python Dictionary Methods

پایتون مجموعه ای از متد های از پیش ساخته شده ای دارد که قابل استفاده روی Dictionary ها هستند

توضیح Method
حذف تمام المنت ها
()clear
برگرداندن یک کپی از دیکشنری
()copy
برگرداندن یک دیکشنری با کلید و مقادیر خاص
()fromkeys
برگرداندن مقدار منتصب به یک کلید خاص
()get
برگرداندن یک لیست حاوی تاپل هایی شامل دوتایی های کلید و مقدار
()items
برگرداندن یک لیست شامل کلید های دیکشنری
()keys
حذف یک المنت با کلیدی خاص
()pop
حذف آخرین کلید و مقدار منتصب به آن
()popitem
یک مقدار منتصب به یک کلید مشخص رابر می‌گرداند. اگر کلید وجود نداشته باشد آن را با مقدار مشخص تولید می‌کند.
()setdefault
دیکشنری را با دوتایی های کلید:مقدار جدید به روز می‌کند
()update
یک لیست از تمام مقدار های موجود در دیکشنری بر می‌گرداند
()values