Python Dictionaries

Dictionary

دیکشنری مجموعه ی بی نظمی است با قابلیت تغیر, و به صورت indexed (فهرستی), در پایتون دیکشنری ها را با { } می نویسیم دیکشنری ها به صورت key : Value ذخیره می‌شوند.

مثال:

:Create and print a dictionary

thisdict = {
  "brand""Ford",
  "model""Mustang",
  "year"1964
}
print(thisdict)

Accessing Items

ما می توانیم با اشاره به نام های کلید یک دیکشنری به آیتم های آن که درون {} است دسترسی داشته باشیم.

مثال:

:Get the value of the “model” key

x = thisdict["model"]

در اینجا متد ( )get را داریم که به ما همان نتیجه را می دهد.

مثال:

:Get the value of the “model” key

x = thisdict.get("model")

Change Values

ما می توانیم با اشاره به نام کلید یک آیتم خاص مفدار آن را تغیر دهیم.

مثال:

:Change the “year” to 2018

thisdict = {
  "brand""Ford",
  "model""Mustang",
  "year"1964
}
thisdict["year"] = 2018

Loop Throygh a Dictionary

ما می توانیم با استفاده از حلقه for  درون یک دیکشنری پیمایش کنیم.

وقتی درون یک دیکشنری حلقه ایجاد می کنیم کلید دیکشنری را بر می گرداند البته متدهایی برای برگرداندن مقدار نیز وجود دارد.

مثال:

:Print all key names in the dictionary, one by one

for x in thisdict:
  print(x)

مثال:

:Print all values in the dictionary, one by one

for in thisdict:
  print(thisdict[x])

مثال:

:You can also use the values()  function to return values of a dictionary

for in thisdict.values():
  print(x)

مثال:

:Loop through both keys and values, by using the items () function

for x, y in thisdict.items():
  print(x, y)

check if key Exists

برای تعیین وجود یک کلمه کلیدی در یک دیکشنری از کلمه کلیدی استفاده می کنیم.

مثال:

:Check if “model” is present in the dictionary

thisdict = {
  "brand""Ford",
  "model""Mustang",
  "year"1964
}
if "model" in thisdict:
  print("Yes, 'model' is one of the keys in the thisdict dictionary")

Dictiondry Length

برای تعیین تعداد آیتم های یک دیکشنری (شامل مقدار و کلید) از متد ( )len استفاده می کنیم.

مثال:

:Print the number of items in the dictionary

print(len(thisdict))

Adding Items

اضافه کردن یک مورد به دیکشنری با استفاده از اندیس و اختصاص مقدار به آن انجام می پذیرد.

thisdict = {
  "brand""Ford",
  "model""Mustang",
  "year"1964
}
thisdict["color"] = "red"
print(thisdict)

Removing Items

برای حذف یک آیتم از دیکشنری روش های مختلفی وجود دارد:

مثال:

:the pop() method removes the item with the specified key name

thisdict = {
  "brand""Ford",
  "model""Mustang",
  "year"1964
}
thisdict.pop("model")
print(thisdict)

متد ()popitem آخرین آیتم وارد شده را حذف می کند.(در ورژن های قبل 3.7 پایتون به صورت تصادفی یک آتم را حذف می شد.)

مثال:

thisdict = {
  "brand""Ford",
  "model""Mustang",
  "year"1964
}
thisdict.popitem()
print(thisdict)

مثال:

:The del( ) keyword removes the item with the specified key name

thisdict = {
  "brand""Ford",
  "model""Mustang",
  "year"1964
}
del thisdict["model"]
print(thisdict)

⊗مثال:

:The del( ) keyword can also delete the dictionary completely

thisdict = {
  "brand""Ford",
  "model""Mustang",
  "year"1964
}
del thisdict
print(thisdict) #this will cause an error because "thisdict" no longer exists.

مثال:

:The clear( )  keyword empties the dictionary

thisdict = {
  "brand""Ford",
  "model""Mustang",
  "year"1964
}
thisdict.clear()
print(thisdict)

The dict( ) Conctructor

این امکان وجود دارد تا با استفاده از تابع سازنده dict() یک دیکشنری درست کنیم.

مثال:

thisdict = dict(brand="Ford", model="Mustang", year=1964)
# note that keywords are not string literals
# note the use of equals rather than colon for the assignment
print(thisdict)

Dictionary Methods

در پایتون یک سری متدهای از پیش آماده شده وجود دارد که برای دیکشنری ها می توان از آن استفاده کرد.