Python Delete File

به منظور حذف یک فایل در پایتون باید ماژول os را import کنید و تابع ()os.remove را فراخوانی کنید.

 

import os
os.remove("demofile.txt")

اگر فایلی با این نام موجود نباشد با خطا مواجه می‌شوید پس برای جلو گیری از خطا بهتر است با روش زیر ابتدا چک کنید که این فایل وجود دارد.

import os
if os.path.exists("demofile.txt"):
  os.remove("demofile.txt")
else:
  print("The file does not exist")

حذف کردن یک پوشه

برای حذف یک پوشه باید از متد ()os.rmdir استفاده کنید.

import os
os.rmdir("myfolder")

 

نکته: فقط مجاز به حذف پوشه های خالی هستید.