Python Built in Functions

پایتون یک سری توابع از پیش تعریف شده دارد .

تابع توضیحات

abs()

مقدار مطلق یک عدد را بر میگرداند (قدر مطلق)

all()

اگر همه آیتم ها در یک شیء حاوی مقادیر قابل شمارش True باشد، True بر میگرداند

any()

اگر حتی یک آیتم در یک شیء حاوی مقادیر قابل شمارش True باشد، True بر میگرداند

ascii()

یک نسخه قابل خواندن از یک شی را بر میگرداند. کاراکترهای غیر اسکی را با کاراکتر escape جایگزین میکند

bin()

نسخه باینری یک عدد را بر میگرداند

bool()

مقدار بولی از شی مشخص شده را بر میگرداند

bytearray()

یک آرایه از بایت ها را بر میگرداند

bytes()

یک شی بایت را بر میگرداند

callable()

اگر شی مشخص شده قابل فراخوانی باشد True بر میگرداند، در غیر این صورت False بر میگرداند

chr()

یک کاراکتر از کد Unicode مشخص شده را بر میگرداند

classmethod()

یک متد را به یک متد کلاس تبدیل می کند

compile()

source مشخص شده را به عنوان یک شی بر میگرداند، آماده اجرا می شود

complex()

یک عدد مختلط را بر میگرداند

delattr()

صفت مشخص شده (property  یا متد) را از شی مشخص شده حذف می کند

dict()

یک دیکشنری (آرایه) را بر میگرداند

dir()

لیستی از property  ها و متدهای شی مشخص شده را بر میگرداند

divmod()

زمانی که آرگومان 1 بر آرگومان 2 تقسیم میشود، خارج قسمت و باقی مانده را بر میگرداند

enumerate()

یک مجموعه (مثلا یک tuple) را به عنوان ورودی دریافت میکند و آن را به صورت یک شی قابل شمارش برمیگرداند

eval()

یک عبارت را ارزیابی و اجرا می کند

exec()

کد (یا شیء) مشخص شده را اجرا می کند

filter()

از تابع فیلتر برای حذف کردن آیتم ها در یک شیء قابل شمارش استفاده میشود

float()

یک عدد ممیز شناور را بر میگرداند

format()

تبدیل یک مقدار مشخص شده به یک فرمت مشخص شده

frozenset()

یک شی frozenset را بر میگرداند

getattr()

مقدار صفت (property یا متد) مشخص شده را بر میگرداند

globals()

جدول سمبل سراسری فعلی را به عنوان یک دیکشنری بر میگرداند

hasattr()

اگر شی مشخص شده دارای صفت (property / متد) مشخص شده باشد true برمیگرداند

hash()

مقدار hash یک شی مشخص شده را بر میگرداند

help()

سیستم help از پیش تعریف شده را اجرا می کند

hex()

یک عدد را به یک مقدار هگزادسیمال تبدیل می کند

id()

شناسه یک شی را بر میگرداند

input()

اجازه دادن به کاربر برای وارد کردن ورودی

int()

یک عدد صحیح را بر میگرداند

isinstance()

اگر یک شیء خاص یک نمونه از یک شیء مشخص باشد، True را بر میگرداند

issubclass()

اگر کلاس خاصی یک کلاس زیر مجموعه ای از یک شیء مشخص است، True را بر میگرداند

iter()

یک شی قابل شمارش را بر میگرداند

len()

طول یک شیء را بر میگرداند

list()

یک لیست را بر میگرداند

locals()

یک دیکشنری به روز شده از جدول سمبل محلی فعلی را بر میگرداند

map()

یک تکرار خاص که بر روی همه آیتم های یک تابع اعمال شده است را بر میگرداند

max()

بزرگترین آیتم در یک تکرار را بر میگرداند

memoryview()

یک شیء memory view را بر میگرداند

min()

کوچکترین آیتم در یک تکرار را بر میگرداند

next()

آیتم بعدی در یک تکرار را بر میگرداند

object()

یک شی جدید را بر میگرداند

oct()

یک عدد را به اکتال تبدیل می کند

open()

یک فایل را باز می کند و یک شیء از آن فایل را بر میگرداند

ord()

مقدار صحیح یک کاراکتر مشخص شده را بر میگرداند

pow()

مقدار x به توان y را بر میگرداند

print()

پیام خروجی را چاپ می کند

property()

یک property را get ، set و یا حذف می کند

range()

یک دنباله از اعداد را بر میگرداند که از 0 شروع میشوند و یکی یکی افزایش می یابند (به طور پیش فرض)

repr()

یک نسخه قابل خواندن از یک شی را بر میگرداند

reversed()

یک تکرار معکوس را بر میگرداند

round()

یک عدد را گرد می کند

set()

یک set جدید را برای شیء بر میگرداند

setattr()

صفت (property / متد) یک شی را تعیین می کند

slice()

یک شیء برش خورده را بر میگرداند

sorted()

یک لیست مرتب شده را بر میگرداند

@staticmethod()

یک متد را به یک متد ایستا تبدیل می کند

str()

یک شیء رشته را بر میگرداند

sum()

آیتم های یک تکرار را با هم جمع می کند

tuple()

یک تاپل را بر میگرداند

type()

نوع یک شی را بر میگرداند

vars()

__dict__ یک شیء را بر میگرداند

zip()

یک تکرار از دو یا چند تکرار را بر میگرداند (آیتم های تکرارها را با هم ترکیب میکند)