Python Arrays

نکته: پایتون ساختاری از پیش تعریف شده به نام Array ندارد اما List ها میتوانند به این منظور استفاده شوند.

آرایه ها

آرایه ها این قابلیت را دارند که چند مقدار را در یک متغییر ذخیره کنند.

مثال: ایجاد یک آرایه که شامل نام ماشین ها است.

cars = ["Ford", "Volvo", "BMW"]

آرایه چیست؟

آرایه یک متغییر ویژه است که میتواند چندین مقدار را درون خود نگه دارد.

اگر شما یک لیست از موارد داشته باشید (مانند لیست نام ماشین ها) و بهواهید آن ها را در متغییر های معمولی ذخیره کنید باید چنین ساختاری را دنبال کنید.

car1 = "Ford";
car2 = "Volvo";
car3 = "BMW";

حال تصور کنید که برای پیدا کردن یک ماشین خاص بخواهید روی لیست ماشین هایتان حلقه بزنید. چگونه این کار را انجام خواهید داد؟ تازه اینها فقط 3 ماشین هستند اگر 300 ماشین داشته باشیم چه باید کرد؟

راه حل استفاده از آرایه ها است!

آرایه می‌تواند تعداد زیادی از مقادیر را تحت یک نام نگه داری کند و میتوانیم باشماره اندیس به مقادیر دلخواه دسترسی پیدا کنیم.

دسترسی به محتوای یک آرایه

می‌توان به عناصر موجود در یک آرایه باشماره اندیس دسترسی داشت. به شکل زیر

x = cars[0]

از این روش می‌توان برای تغییر دادن محتوای یک آرایه نیز استفاده کرد.

cars[0] = "Toyota"

 

محاسبه طول آرایه

با استفاده از متد ()len می‌توان طول یک آرایه را بدست آورد.

به این شکل می‌توان طول آرایه cars را بدست آورد.

x = len(cars)

نکته: طول آرایه ها همیشه از 1 شروع می‌شود و اندیس عناصر درون آرایه از 0، بنابراین همیشه طول یک آرایه یکی بیشتر از اندیس های عناصر درون ان است.

پیمایش آرایه ها با حلقه تکرار

می‌توان با استفاده از حلقه for in روی تمام عناصر موجود در یک آرایه پیمایش نمود.

مثال چاپ کردن تمام ایتم های موجود در آرایه cars

cars = ["Ford", "Volvo", "BMW"]

for x in cars:
print(x)

اضافه کردن یک عنصر به آرایه

با استفاده از متد ()append می‌توان هر عنصری را به یک آرایه اضافه کرد. به طور پیشفرض عنصر جدید به انتهای آرایه اضافه می‌شود.

cars.append("Honda")

حذف یک عنصر از آرایه

با استفاده از متد ()remove می‌توانید یک عنصر خاص را از آرایه حذف کنید.

cars.remove("Volvo")

با استفاده از متد ()pop نیز میتوانید یک عنصر را با توجه اندیس آن حذف کنید، درواقع این متد عنصر مورد نظر را از آرایه برداشت می‌کند و برمی‌گرداند.(برای ساختن ساختاری مانند stack کاربرد دارد).

برداشتن دومین عنصر از آرایه cars

cars.pop(1) 

 

برای دیدن همه متدهای مورد استفاده روی آرایه ها (لیست ها) به Python List Methods مراجعه کنید.