MySQL Limit

محدود کردن نتایج خروجی

با استفاده از دستور “LIMIT” می‌توان تعداد رکورد های بدست آمده از خروجی را محدود کرد.

 

مثال: انتخاب 5 رکورد اول از جدول “customers

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="yourusername",
  passwd="yourpassword",
  database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

mycursor.execute("SELECT * FROM customers LIMIT 5")

myresult = mycursor.fetchall()

for x in myresult:
  print(x)

انتخاب از قسمت های مختلف

در صورتی که نخواهیم از ابتدا شروع کنیم و بخواهیم از رکورد 3 تا رکورد 5 را بدست بیاوریم باید از کلمه کلیدی “OFFSET” استفاده کنیم.

 

مثال: انتخاب از رکورد 3 تا 5

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="yourusername",
  passwd="yourpassword",
  database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

mycursor.execute("SELECT * FROM customers LIMIT 5 OFFSET 2")

myresult = mycursor.fetchall()

for x in myresult:
  print(x)

نکته: اندیس ها از 0 شروع می‌شوند یعنی رکورد 3 در جایگاه 2 قرار دارد.