MySQL Delete

Python MySQL Delete From By

حذف یک رکورد

با استفاده از دستور “DELETE FROM” می‌توانید رکورد ها را از جداول موجود حذف کنید.

 

مثال: حذف هر رکوردی که حاوی آدرس “Mountain 21” است.

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="yourusername",
  passwd="yourpassword",
  database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

sql = "DELETE FROM customers WHERE address = 'Mountain 21'"

mycursor.execute(sql)

mydb.commit()

print(mycursor.rowcount, "record(s) deleted")

جلوگیری از تزریق SQL

حتی در هنگام حذف یک رکورد هم باید از تزریق SQL پیش گیری کنید تا شانس مهاجمین را برای تخریب پایگاه داده یا از بین بردن داده ها کاهش دهید.

مثال: فرار از تزریق SQL با استفاده از جا نگهدار s%

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="yourusername",
  passwd="yourpassword",
  database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

sql = "DELETE FROM customers WHERE address = %s"
adr = ("Yellow Garden 2", )

mycursor.execute(sql, adr)

mydb.commit()

print(mycursor.rowcount, "record(s) deleted")