MySQL Create Table

ایجاد یک جدول

اگر می‌خواهید یک جدول در پایگاه داده خود ایجاد کنید باید “CREATE TABLE” را اعلام کنید.

مطمعا شوید که در هنگام اتصال به پایگاه داده نام پایگاه داده را درست وارد می‌کنید.

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="yourusername",
  passwd="yourpassword",
  database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

mycursor.execute("CREATE TABLE customers (name VARCHAR(255), address VARCHAR(255))")

اگر کد بالا بدونه خطا اجرا شود شما یک جدول ایجاد کرده اید.

بررسی وجود جدول

اگر می‌خواهید بررسی کنید که جدولی وجود دارد، باید تمام جداول موجود در پایگاه داده خود را با اعلام “SHOW TABLES” لیست کنید.

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="yourusername",
  passwd="yourpassword",
  database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

mycursor.execute("SHOW TABLES")

for x in mycursor:
  print(x)

Primary Key

وقتی یک جدول ایجاد می‌کنید باید یک سطون هم ایجاد کنید به همراه کلید های منحصر به فرد برای هر رکورد.

این کار را می‌توان با تعریف یک PRIMARY KEY انجام داد.

ما از اعلام “INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY” استفاده می‌کنیم که یک عدد منحصر به فرد را برای هر رکورد قرار می‌دهد و از 1 شروع می‌شود و هر بار یک واحد افزایش میابد.

 

مثال: ایجاد کلید اختصاصی در هنگام ایجاد جدول.

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="yourusername",
  passwd="yourpassword",
  database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

mycursor.execute("CREATE TABLE customers (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address VARCHAR(255))")

اگر جدول از قبل وجود داشته باشد از کلمه کلیدی “ALTER TABLE” استفاده می‌شود.

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="yourusername",
  passwd="yourpassword",
  database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

mycursor.execute("ALTER TABLE customers ADD COLUMN id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY")