MongoDB Drop Collection

Python MongoDB Drop Collection

حذف یک Collection

می‌توان یک table یا آنگونه که در MongoDB نامیده می‌شود، یک Collection را با استفاده از متد ()drop حذف کنید.

import pymongo

myclient = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
mydb = myclient["mydatabase"]
mycol = mydb["customers"]

mycol.drop()

متد ()drop در صورتی که بتواند با موفقیت Collection را حذف کند True برمی‌گرداند و در صورتی که نتواند Collection را (مثلا به دلیل وجود نداشتن Collection) حذف کند False برمی‌گرداند.