چطور یک رشته را در پایتون برعکس کنیم

پایتون به طور پیشفرض تابعی برای چاپ یک رشته به طور معکوس ندارد اما می‌توان با تکه کردن رشته و پیمایش معکوس آن را برعکس کرد.

txt = "Hello World"[::-1]
print(txt)

توضیح

رشته “Hello world” را داریم که می‌خواهیم برعکس کنیم.

رشته را تکه می‌کنیم و از انتها به ابتدا پیمایش می‌کنیم.

در این مثال قسمت تکه کردن رشته [1- : : ] به معنی [1-:11:0] است. به معنی حرکت از جایگاه 11 (چون “Hello world” یازده کاراکتر است) تا جایگاه 0 است. و گام حرکت 1- است به معنی حرکت از انتها به ابتدا.

ایجاد تابع

می‌توان برای معکوس کردن رشته یک تابع نوشت و برنامه فوق را درون آن تابع قرار داد.

def my_function(x):
  return x[::-1]

mytxt = my_function("I wonder how this text looks like backwards")

print(mytxt)