چگونه عناصر تکراری یک لیست را حذف کنیم

مثال: برنامه ای که عناصر تکراری یک لیست را حذف می‌کند.

mylist = ["a", "b", "a", "c", "c"]
mylist = list(dict.fromkeys(mylist))
print(mylist)

توضیح

ابتدا یک لیست با عناصر تکراری داریم. mylist = ["a", "b", "a", "c", "c"]

یک دیگشنری با استفاده از ایتم های لیست به عنوان کلید ایجاد می‌کنیم. چون کلید های دیکشنری نمی‌توانند تکراری باشند خود بخود آیتم های تکراری حذف می‌شوند. mylist = list(dict.fromkeys(mylist))

سپس دیکشنری را تبدیل به یک لیست می‌کنیم. mylist = list( dict.fromkeys(mylist) )

حالا یک لیست بدونه عناصر تکراری با همان ترتیب اولیه داریم.

ایجاد تابع

می‌توانیم برای حذف عناصر تکراری یک تابع بنویسیم و برنامه فوق را درون آن قرار دهیم.

def my_function(x):
  return list(dict.fromkeys(x))

mylist = my_function(["a", "b", "a", "c", "c"])

print(mylist)