Python Casting

مشخص کردن نوع یک متغییر (تبدیل کردن انواع داده ای)

وقتی می خواهیم یک نوع خاص را به یک متغیر مشخص اختصاص دهیم می‌توانیم از توابع سازنده انواع استفاده کنیم. پایتون یک زبان شی گرا است به همبن دلیل از کلاس ها برای تعریف انواع داده از جمله انواع اپتدایی آن استفاده می کند.

تبدیل انواع در پایتون با استفاده از توابع سازنده آن ها انجام می‌شود.

( )int تابع سازنده اعداد صحیح از یک نوشته که حاوی عدد صحیح باشد. اگر نوشته درواقع یک عدد اعشاری باشد به سمت پایین رند می‌شود. این نوشته می‌تواند حتی یک رشته (string) شامل اعداد باشد.

( )float تابع سازنده اعداد اعشاری از یک نوشته که شامل عدد باشد. اگر نوشته واقعا یک عدد صحیح  (int) باشد به آن یک رقم اعشار اضافه می‌کند. نوشته می‌تواند یک رشته (string) شامل اعداد باشد.

( )str تابع سازنده رشته از هر نوشته ای که شامل هرچیزی باشد. نوشته می‌تواند درواقع یک عدد صحیح یا اعشاری یا حتی یک رشته باشد.

:Integers

x = int(1)   # x will be 1
y = int(2.8# y will be 2
z = int("3") # z will be 3

:Floats

x = float (1)    # x will be 1.0
y = float(2.8)   # y will be 2.8
z = float("3")   # z will be 3.0
w = float("4.2"# w will be 4.2

:Strings

x = str("s1"# x will be 's1'
y = str(2)    # y will be '2'
z = str(3.0)  # z will be '3.0'