Python Datetime

تاریخ و زمان در پایتون

پایتون در خود نوع داده ای برای تاریخ و زمان ندارد اما با import کردن ماژولی به اسم datetime میتوانیم با تاریخ و زمان کار کنیم.

مثال: import کردن ماژول datetime و نمایش تاریخ و زمان فعلی.

import datetime

x = datetime.datetime.now()
print(x)

خروجی تاریخ

وقتی که مثال بالا را اجرا کنیم خروجی شبیه به این به ما می‌دهد.

2019-03-17 19:45:06.079433

این فرمت شامل سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه، میکرو ثانیه است.

ماژول datetime دارای متد های زیادی برای تعیین فرمت خروجی تاریخ و زمان است.

چند نمونه را در ادامه آورده ایم که بعدا بیشتر درمورد آن ها صحبت می‌کنیم.

برنامه زیر سال و نام روزی که در آن هستیم را می‌دهد.

import datetime

x = datetime.datetime.now()

print(x.year)
print(x.strftime("%A"))

متد ()strftime

datetime متدی برای فرمت بندی خروجی دارد. این متد ()strftime نام دارد و یک پارامتر دریافت می‌کند و خروجی را بر اساس آن فرمت بندی می‌کند.

مثال: نمایش نام ماه

import datetime

x = datetime.datetime(2018, 6, 1)

print(x.strftime("%B"))

در جدول زیر تمام متد های قابل استفاده برای این شئ آمده است.

خروجی توضیحات دستور
wed
نام روز هفته به صورت خلاصه
a%
Wednesday
نام روز هفته به صورت کامل
A%
3
چندمین روز هفته
w%
31
چندمین روز ماه
d%
Dec
نام ماه به صورت خلاصه
b%
December
نام ماه به صورت کامل
B%
12
چندمین ماه
m%
18
چندمین سال به صورت خلاصه (فقط دو عدد سمت راست سال)
y%
2018
شماره سال به صورت کامل
Y%
16
نمایش ساعت در قالب 00 تا 24 ساعت
H%
07
نمایش ساعت با قالب 00 تا 12
I%
PM
صبح یا بعد از ظهر (AM/PM)
p%
37
چند دقیقه با قالب 00 تا 59
M%
08
ثانیه
S%
244521
میکروثانیه با قالب 000000 تا 999999
f%
0100+
اختلاف زمانی (UTC offset )
z%
CST
Timezone
Z%
365
چندمین روز سال از 001 تا 366
j%
52
چندمین هفته از سال Sunday اولین روز هفته است
U%
52
چندمین هفته از سال Monday اولین روز هفته
W%
Mon Dec 31 17:41:00 2018
تاریخ و زمان فعلی سیستمبه صورت local
c%
12/31/18
تاریخ فعلی سیستم به صورت local
x%
17:41:00
زمان فعلی سیستم به صورت local
X%
%
A % character
%%